informace (nejen) pro věřitele Vydavatelství Impuls

15.3.05

Přípis soudkyně JUDr. Evy Hodačové k připomínkám věřitelů

Č.j. 89 K34/2003-137

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, se sídlem 120 00 Praha 2, Slezská 9 sděluje v konkursní věci úpadce: Vydavatelství IMPULS ČR, s. r. o., IČO: 26778491, se sídlem Praha 10, Štěrboholská 1404/104 při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh konkursního řízení následující:

Soud obdržel na konci svolané schůze věřitelů stanovisko věřitelského orgánu ze dne 14. 2. 05 ohledně činnosti správce při výkonu jeho funkce správce konkursní podstaty. Protože soud měl k dispozici (spis l. č. 108-109, 124-125) vyjádření správce JUDr. Kudláčka, mohl na zásadní skutečnosti uvedené ve stanovisku věřitelského orgánu reagovat a proto tak tímto činí.

Nejprve by soud chtěl připomenout, že prozatím sdělení věřitelů typu: “soud svolal schůzi věřitelů na den, kdy se měla konat schůze věřitelů, ačkoliv správce o tomto termínu věděl…, správce manipuluje se soudem, jestliže soud svolal schůzi věřitelů, aby správce přednesl informativní zprávu z důvodu nedostatku majetku, soud návrhu správce vyhovuje bez konzultace věřitelského orgánu…” považoval za výsledek nepochopení konkursního řízení a pravomoci soudu v konkursním řízení – viz ust. § 12 odst. 2 ZKV, přičemž zákon má na mysli především rozhodování tam, kde rozhodnutí soudu vyžaduje zákon. Soud žádá, aby se věřitelé včetně věřitelského orgánu napříště zdrželi uvádění jakýchkoliv nepodložených a spekulativních skutečností vůči soudu, neboť soud je právního názoru, že je minimálně vhodné chovat se k druhým s patřičnou úctou.

Soud by dále chtěl tímto připomenout, že cílem konkursu je poměrné uspokojení věřitelů, za předpokladu, že k takovému uspokojení budou k dispozici finanční prostředky po úhradě pohledávek za podstatou včetně nákladů a odměny správce – tato problematika je striktně řešena ZKV, přičemž zvolený věřitelský orgán má práva a povinnosti též určené ZKV – viz především ust. § 11 ZKV. Aplikace zákona, kde zákon dává věřitelskému orgánu pravomoc dohlížet na činnost správce je dle názoru soudu taková, že věřitelský orgán je oprávněn žádat od správce různá vysvětlení jeho postupu, nicméně nemůže ovlivňovat postup správce dle svých neodborných přání a taktéž nemůže ovlivňovat jeho právní názory na problémy vyvolané konkursním řízením.

Protože správce JUDr. Kudláček na svolané schůzi věřitelů dne 14. 2. 05 uvedl dostatečně informace v rámci problémů, na které věřitelský orgán upozorňuje, soud základní skutečnosti tímto uvedl jenom stručně takto:

Soud ohledně sjednané ceny za účetní služby v konkursním řízení, která představovala částku 15 Kč měsíčně (zřejmě jde o překlep, soud měl na mysli 15 tisíc Kč měsíčně, pozn. ed.) a později byla snížena na 5.000 Kč měsíčně má zkušenost z jiných konkursních řízení, kde se v obdobných konkursních řízeních tyto částky za účetní služby pohybují ve stejných intencích, přičemž správce potřebnost a rozsah poskytnutí účetních služeb zdůvodnil. Správce sdělil ústně soudu, že je schopen dokladovat rozsah poskytnutých služeb účetní firmou, soud k tomuto konstatoval, že věřitelský orgán je oprávněn přehled podkladů požadovat ke kontrole, pokud bude požadovat odborné stanovisko nezávislé osoby, je toto požadavek k finanční tíži věřitelů. Správce je oprávněn vybrat účetní firmu podle jejích odborných znalostí a zkušeností a to že tato firma sídlí na stejné adrese, je naprosto spekulativní, neboť správci – advokáti často sídlí v kombinaci s účetní firmou na shodné adrese.

Správce přehodnotil svůj právní názor na výplatu pracovních nároků dříve, než při rozvrhu, soud nebude do tohoto právního názoru správce zasahovat, protože toto je v jeho kompetenci, přičemž správce svůj postoj na schůzi věřitelů zdůvodnil. Soud taktéž nebude zasahovat do právního názoru správce, který je oprávněn pohledávku při přezkumném jednání co do důvodu a výše popřít, pokud nesouhlasí se skutečností v rámci přihlášené pohledávky.

Jestliže došlo k poškození věřitelů správcem, jsou oprávněni výši vyčíslené a existující škody požadovat na správci dle ust. § 8 odst. 2 ZKV v rámci občansko-právního řízení, takovou škodu je však třeba plně prokázat a ve vztahu ke konkursnímu soudu též doložit tvrzení, že správce nepostupuje s potřebnou péčí a jak zanedbává své povinnosti, aby soud mohl zvážit postup dle ust. § 8 odst. 6 ZKV a eventuelně rozhodnout o zproštění správce jeho funkce. Soud konstatoval, že dle uvedených sdělení věřitelským orgánem taková situace zatím nenastala, protože dle názoru soudu celý problém nastal z důvodu, že věřitelé mylně pochopili konkursní řízení, přičemž prosazení jejich přání ohledně uspokojení přihlášených pohledávek není zcela relevantní, jestliže správce je povinen postupovat podle ZKV a související právní úpravy. Taktéž nebylo doloženo tvrzení, že správce nebere výbor vážně a poskytuje mu nepravdivé a neúplné informace. Soud termín svolání schůze věřitelů již dostatečně zdůvodnil a věřiteli uvedenou spekulaci považuje za naprosto nehorázný argument.

Požadavek kompletní analýzy soud ve shodě se správcem považuje za právně irelevantní v rámci konkursního řízení a navíc za zbytečný výdaj k tíži konkursní podstaty, přičemž správce na schůzi věřitelů toto stanovisko plně vysvětlil.

Tvrzení věřitelů o pohledávkách statutárního orgánu úpadce včetně dohody o převzetí firmy Mediaprint, splnění povinnosti ust. § 17 ZKV ohledně předání všech dokladů dle tohoto ustanovení statutárním orgánem správci, transakce v rámci prodeje automobilů, stav finančních prostředků na účtu úpadce, údajné pohledávky firem provázaných s úpadcem, sjednané úroky – soud požádal správce o vyjádření k uvedeným informacím s tím, že po obdržení písemné odpovědi správce, bude tato poslána věřitelskému orgánu na vědomí.

Soud by tímto chtěl na závěr dodat, že věřitelský orgán nemá pravomoc úkolovat soudce v konkursním řízení, nicméně soud se bude oprávněnými požadavky zabývat v rámci ust. § 12 odst. 2 ZKV a vyžádá stanovisko správce k těm faktům, které dosud nebyly vysvětleny. Soud dále připomíná, že zdlouhavé konkursní řízení znamená náklady za konkursní podstatou a tedy snížení výše uspokojení pohledávek.

V Praze dne 2. 3. 2005

JUDr. Eva Hodačová, v. r.
samosoudce

(publikováno v původním znění bez korektury)