informace (nejen) pro věřitele Vydavatelství Impuls

9.9.04

Zápis z jednání věřitelského výboru z 9. září 2004

(Městský soud v Praze: čj. 89 K 34/2003)

Z á p i s
z jednání věřitelského výboru
úpadce Vydavatelství Impuls ČR, spol. s r. o., IČ 26778491
konaného dne 9. září 2004

Přítomni: Ing. Pavel Daniel, předseda výboru, sl. Daniela Hlaváčková, Mgr. Martin Bodlák, členové výboru; p. Luboš Nečas, p. Zdeněk Fekar, náhradníci výboru; JUDr. Karel Kudláček, správce konkursní podstaty

Program:
1) Pravidla vzájemné komunikace
2) Informace správce o stavu konkursu
3) Uspokojení pracovních nároků v průběhu konkursu
4) Rozdíly mezi přihlášenou a správcem uznanou výší pohledávek - pracovních nároků
5) Různé


1) Vzájemná komunikace

Předseda věřitelského výboru Pavel Daniel zahájil jednání v 10,00 hod. Pořízením zápisu z jednání pověřil předseda výboru Zdeňka Fekara. Zápis obsahuje všechny podstatné body, které zazněly během jednání, přičemž na jeho shodném znění se shodli všichni účastníci jednání prostřednictvím e-mailové komunikace. Shodu zápisu se všemi předloženými připomínkami stvrzuje svým podpisem zapisovatel, jeden originální výtisk zápisu je uložen u předsedy věřitelského výboru, další dva originální výtisky budou zaslány správci konkursní podstaty, který jeden z nich předloží konkursnímu soudci.

Bylo dohodnuto, že účastníci příštích jednání budou předkládat prostřednictvím předsedy návrhy bodů určených k projednání. V případě vyžádané účasti správce bude tento dostatečně včas informován o programu, aby se na projednávané záležitosti mohl připravit.

Společná jednání s konkursním správcem se na základě jeho doporučení budou konat jednou za čtvrtletí, pokud si situace nevyžádá mimořádné společné jednání.

Příští jednání výboru se uskuteční 9. listopadu 2004 od 10 hod. opět v prostoru kavárny Café K. Tohoto jednání se opět zúčastní i konkursní správce.


2) Informace správce o stavu konkursu

Správce spatra informoval věřitelský výbor o současném stavu konkursního řízení. Písemnou zprávu včetně vyčíslení nákladů na konkurs přislíbil správce konkursní podstaty vypracovat a předložit výboru prostřednictvím jeho předsedy tak, aby mohla být projednána na příštím jednání výboru.


3) Požadavek na uspokojení pracovních nároků v průběhu konkursu

Předseda věřitelského výboru informoval správce o četných dotazech věřitelů - bývalých zaměstnanců úpadce a tlumočil jimi vznesený požadavek na částečné uspokojení pracovních nároků v průběhu konkursu, jak to umožňuje zákon.

Správce k tomuto požadavku uvedl, že nyní nepočítá s částečným uspokojením těchto věřitelů s tím, že ještě neproběhlo druhé přezkumné jednání a jednak není znám přesný nákladový rozpočet konkursu, jehož výši kromě zákonných plateb a provozních výdajů (účetnictví, administrativa, archivace aj.) ovlivní i případné vedení incidenčních sporů. Správce nicméně přislíbil připravit rozpočet nákladů konkursu tak, aby ke konci roku 2004 byl schopen jej předložit a na jeho základě navrhnout, jaká poměrná část pracovních nároků může být ke konci roku uspokojena.


4) Rozdíly mezi přihlášenou a správcem uznanou výší pracovních nároků

Vzhledem k častým dotazům adresovaných výboru věřiteli z řad bývalých zaměstnanců úpadce na rozdíly mezi jimi přihlášenou výší pohledávek a správcem uznanou výší pracovních nároků správce konkursní podstaty předloží do konce měsíce října výboru prostřednictvím předsedy výboru přehlednou tabulku včetně zdůvodnění těchto rozdílů u každého jednotlivého věřitele - zaměstnance.


5) Různé

Automobily vydavatelství: Členové výboru Pavel Daniel a Daniela Hlaváčková upozornili správce na otázku dvou vozů peugeot 206 vlastněných úpadcem a podle informací získaných vlastním šetřením prodaných úpadcem v době mezi podáním návrhu na prohlášení konkursu a jeho prohlášením soudem. Podle člena věřitelského výboru Martina Bodláka, který je současně právním zástupcem úpadce, došlo k prodeji ještě před prohlášením konkursu. Správce ve věci prodeje automobilů požádal prostřednictvím pana Bodláka úpadce o součinnost, aby mohl záležitost prověřit. O zjištěných okolnostech transakce, které mohou mít vliv na výši konkursní podstaty, správce podá věřitelskému výboru zprávu.

Incidenční spory: Členové výboru diskutovali v souvislosti s některými pohledávkami popřenými v rámci přezkumného jednání o vlivu případně zahájených sporů na celkový průběh konkursu. Faktem je, že tyto pohledávky patří do II. třídy a vzhledem ke stavu konkursní podstaty není pravděpodobné jejich uspokojení. Případné incidenční spory budou tedy pouze formální záležitostí, nemluvě o tom, že na pořadí ani výši uspokojení pracovních nároků by ani v případě jejich uznání neměly popřené pohledávky vliv.

Z diskuse vyplynulo, že ve věci popřených pohledávek věřitelů pana Ivana Kaufmanna a firmy Česká obchodní a podílová nemůže výbor zaujímat žádná stanoviska a je na případném uvážení věřitelů, kteří tyto pohledávky v rámci přezkumu popřeli, zda konkursnímu soudu předloží stažení tohoto procesního kroku.

Ve věci správcem neuznané pohledávky věřitele pana Jana Fraňka, jehož pracovní poměr fakticky vznikl, ale formálně nebyl úpadcem zaevidován, předloží konkursní správce návrh řešení záležitosti příští schůzi věřitelského výboru. Výbor považuje pohledávku pana Fraňka za zjištěnou.

Zápis sestavil a o připomínky účastníků jednání doplnil:
Zdeněk Fekar

V Praze dne 15. září 2004