informace (nejen) pro věřitele Vydavatelství Impuls

15.12.06

Konečná zpráva se bude projednávat zkraje ledna

Městský soud v Praze nařídil na 8. ledna 2007 jednání o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty.

Od 18. prosince 2006 budou konečná zpráva a vyúčtování správce vyvěšeny po dobu patnácti dnů na úřední desce soudu. Věřitelé se tak s ní mohou seznámit a případně uplatnit své námitky.

Jednání o konečné zprávě se koná od 10 hodin, prezence probíhá v době od 9,30 do 9,55 hod.

Plné znění konečné zprávy

čj. 89K 34/2003 - 257, 258, 259

Konečná zpráva

Úpadce: Vydavatelství Impuls ČR, s. r. o., IČO 26778491, sídlo Štěrboholská 1404/104, Praha 10

Správce konkursní podstaty: JUDr. Karel Kudláček, advokát, se sídlem Kováků 6/746, Praha 5

I. Obecné informace

Usnesením Městského soudu v Praze čj. 89K 34/2003 ze dne 11. 11. 2003 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka Vydavatelství Impuls ČR, s. r. o., IČO 26778491, sídlo Štěrboholská 1404/104, Praha 10.

Správce konkursní podstaty předložil soudu soupis konkursní podstaty. Do soupisu konkursní podstaty byly na základě předaných písemností a fyzické inventarizace zahrnuty:

hmotný investiční majetek - věci movité (výpočetní a jiná kancelářská technika)
nehmotný majetek - software
pohledávky tuzemské

Další majetek nebyl zjištěn.

Pohledávky byly zahrnuty do konkursní podstaty úpadce v celkovém finančním objemu 697.318,35 Kč. Správce vymohl pohledávky ve výši 460.685,45 Kč. Tato suma byla dlužníky do podstaty zaplacena. Pohledávky v celkové výši 236.632,90 Kč byly jako nedobytné z konkursní podstaty úpadce vyloučeny.

Dne 6. srpna 2004 došlo k veřejné dražbě dobrovolné movitých věcí a nehmotného majetku, veškerý movitý a nehmotný majetek byl vydražen a kupujícím byla celá cena dosažená vydražením zaplacena v souladu se zákonem o veřejných dražbách.

Do konkursního řízení přihlásilo své pracovní nároky dle ustanovení § 31 odst. 3 zák. č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání (ZKV) 21 věřitelů v celkové částce podstatně převyšující objem finančních prostředků, které jsou v konkursu k dispozici. Tyto nároky a pohledávky za podstatou budou uspokojeny postupem podle ustanovení § 32 odst. 2 ZKV, tzn. poměrně.

Struktura přihlášených pohledávek

Přihlášku do konkursního řízení čj. 89K 34/2003 podalo celkem 50 věřitelů.

Celková výše přihlášených pohledávek činí 28.963.776,30 Kč
Pohledávky I. třídy celkem 51.995,40 Kč
Pohledávky II. třídy celkem 28.911.781,30 Kč
Z toho oddělené uspokojení 0,00 Kč

Při přezkumném jednání konaném dne 12. července 2004, při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 15. listopadu 2004 je tento stav:

Zjištěny pohledávky II. třídy ve výši 18.911.780,90 Kč
Zjištěny pohledávky I. třídy ve výši 27.119,00 Kč
Z toho oddělené uspokojení 0,00 Kč

Popřeny pohledávky II. třídy ve výši 10.000.000,00 Kč
Popřeny pohledávky I. třídy ve výši 24.876,40 Kč
Z toho oddělené uspokojení 0,00 Kč

II. Příjmy

a) Zpeněžení
z prodeje věcí movitých 30.000,00 Kč
vymožené pohledávky 460.685,45 Kč

b) Ostatní příjmy
finanční majetek ke dni prohlášení konkursu
- finanční prostředky na běžném účtu 1.049.330,94 Kč
- hotovost v pokladně 18.039,60 Kč
- záloha na náklady konkursního řízení 20.000,00 Kč
ostatní příjmy
- přijaté úroky 37.231,90 Kč
- vratky daně 62.034,00 Kč
- vrácené pojištění 19.428,00 Kč

Celkem příjmy: 1.696.749,89 Kč

III. Výdaje

a) Uspokojené v průběhu konkursu - pohledávky za podstatou
hotové výdaje správce konkursní podstaty 14.882,00 Kč
- poštovné 4.891,00 Kč
- cestovní náhrady - jízdné 6.723,00 Kč
- telefonní poplatky 2.374,00 Kč
- kancelářský materiál 894,00 Kč
odměna správce konkursní podstaty 168.274,00 Kč
náklady spojené s udržováním a správou konkursní podstaty
a) náklady spojené s udržováním, správou a prodejem zpeněžených movitostí (§ 28, odst. 2) 10.234,00 Kč
- odměna dražebníka 5.355,00 Kč
- náklady dražby 4.879,00 Kč
b) náklady na rozesílání finančních prostředků věřitelům 4.500,00 Kč
c) ostatní náklady 394.855,54 Kč
- účetnictví, mzdová agenda, administrativa 285.600,00 Kč
- archivace písemností 94.165,00 Kč
- překlady 1.000,00 Kč
- poplatky za vedení účtu 14.090,44 Kč
- zaokrouhlení pokladny 0,10 Kč
finanční prostředky určené na výplatu pracovních nároků a ostatních pohledávek za podstatou (daně, sociální a zdravotní pojištění) 1.104.004,35 Kč

Celkem výdaje: 1.696.749,89 Kč

IV. Výpočet odměny správce konkursní podstaty

I. složka odměny: z příjmů 609.379,35 Kč činí 91.407,00 Kč
II. složka odměny: z počtu konkursních věřitelů 50 činí 50.000,00 Kč
III. složka odměny: 19% DPH 26.867,00 Kč
celkem 168.274,00 Kč

V. Pohledávky věřitelů s nárokem na oddělené uspokojení - nebyly uplatněny

VI. Zůstatek k dalšímu rozdělení dle tříd 0,00 Kč

V Praze dne 5. XII. 2006


JUDr. Karel Kudláček
správce konkursní podstaty Vydavatelství Impuls ČR

1.12.06

Nový věřitelský výbor nefunguje

Ačkoli nový věřitelský výbor ve složení mgr. Martin Bodlák za Mediaprint & Kapa, ing. Miroslava Drozdová za Kirké a mgr. Bohumil Cendelín za Telefónica O2 byl ustanoven soudem již před více než půl rokem, dosud tento orgán řádně neplní své povinnosti.

První jednání výboru se přitom mělo uskutečnit již 4. září 2006. V přípisu z 27. listopadu ovšem vyšší soudní úřednice Městského soudu v Praze Jiřina Večeřová uvádí, že podle sdělení konkursního správce toto jednání neproběhlo.

30.11.06

Výplatě věřitelů už nic nebrání!

Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl 14. listopadu o zastavení řízení ve věci incidenčního sporu pana Jana Fraňka proti konkursnímu správci JUDr. Karlu Kudláčkovi.

Vzhledem k tomu, že tím i podle zpráv konkursního správce padla poslední překážka bránící v uzavření konkursního řízení, již nic nebrání vyplacení pohledávek poškozených věřitelů.

Je tedy nyní na konkursním správci, aby v nejkratším možném termínu předložil konečnou zprávu, a na soudkyni JUDr. Evě Hodačové, aby umožnila výplatu bez dalších zbytečných průtahů.